Onderzoek door Wurkgroep DEN 2021 In 2019 besloot Dearsum nog meer te willen doen op het gebied van energiebesparing. Op een bijeenkomst in Dearsum werd geinventariseerd hoe hier invulling aan gegeven kon worden.  Een werkgroep is aan de slag gegaan en heeft o.a. gekeken naar de de mogelijkheden om energie te besparen in het dorp met aanpassing van gedrag en te  nemen maatregelen. Er werd een enquête uitgezet onder de inwoners. Hieruit bleek er al veel op energiebesparing plaatsvond. Intressant is dat naast al genomen maatregelen er behoefte was aan meer zelfvoorzienendheid op energiegebied. Er bleek interesse en draagvlak om lokaal zelf energie op te wekken. De aanwezige windmolen weer “up te graden “ naar een dorpsmolen samen met zonnepanelen op boerderijdaken waren suggesties die naar voren kwamen.   

Grieneko Sinnedaken boeren Dearsum Zonne-energie in combinatie met windenergie is voor het buitengebied, zoals Dearsum, is een zeer voor de hand liggende keuze. Wind kan de seizoensverschillen in productie van zonne-energie aanvullen en van beide is in de plattelandsomgeving veel voorhanden. De residentiële daken lenen zich voor zon-PV (opwek groene stroom), maar ook voor zonthermische panelen (opwek warmte voor warmtepomp, voor warm tapwater maar ook voor centrale verwarming). De boerderijdaken zijn goed bemeten voor coöperatieve opwek van in totaliteit ruim twee keer zoveel als Dearsum nu nodig heeft.Er is al een dorpsmolen en vergunningstechnisch kan deze opgeschaald worden tot een 1 MW dorpsmolen, goed voor vier keer zoveel elektriciteit als Dearsum nu nodig heeft.  

Het dorp Dearsum heeft relatief veel grote daken in zijn directe omgeving. Al deze daken, veelal bij (voormalig) agrariërs, bieden ruimte om grotere aantallen zonnepanelen te plaatsen. Het plaatsen van deze panelen en collectief exploiteren, met gebruik van de SCE-regeling, heeft een grote potentie. Uit gesprekken met verschillende agrariërs is naar voren gekomen dat deze welwillend staan tegenover het plaatsen van de panelen. De commissie Dearsum Enerzjy Neutraal is zich hier, samen met een aantal (voormalige) agrariërs, al op aan het oriënteren en is 950 panelen in collectief verband realistisch.

Het potentieel op te wekken vermogen op de grotere daken rondom Dearsum is in kaartgebracht. Met behulp van berekeningen is per dakvlak het vermogen bepaald. In totaal wordt het te behalen vermogen in geschat rond 500 MWh. Dit is meer dan dekkend voor het totale elektriciteitsverbruik van het dorp inclusief het verbruik van de (voormalige) agrariërs. Afhankelijk van de verschillende factoren in een businesscase, kan een dak ongeveer €2000 per jaar opleveren.

Aansluiten bij Grieneko 2022 Door een coöperatieve opzet van een zonproject kan een deel van de baten geïnvesteerd worden in het dorp zelf. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) wordtgebruikt, maar dan moet men wel een energiecoöperatie (of VvE) zijn. Hoewel het dorp een eigen energiecoöperatie op kan richten brengt dit ook een aanzienlijke organisatorische belasting met zich mee. Voor een relatief klein dorp als Dearsum ligt het meer voor de hand om aansluiting te zoeken bij een reeds bestaande energiecoöperatie. Hiervoor is een bestaande energiecoöperatie Grieneko benaderd en is ook Dearsum aangesloten. Via Grieneko gaan we nu kijken of bovenstaande plannen uitgevoerd kunnen worden.