Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Grieneko Coöperatie UA, verder te noemen Grieneko. gevestigd te Easterlittens TjerkeLânsleane 1 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 633 425 10.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom zetten wij in deze verklaring uiteen, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Verwerking persoonsgegevens

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens voor het aangaan van uw lidmaatschap en bij de daaruit eventuele voortvloeiende overeenkomsten: energie leveren of afnemen, advisering omtrent energie, de woning, gebruik deelauto.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hangt af van het doel waarvoor het noodzakelijk is dat wij de persoonsgegevens gebruiken. Hieronder leest u welke gegevens we mogelijk van u kunnen verzamelen.

  • Naam-, adres- en woonplaats (NAW)-gegevens
  • Identificatiegegevens
  • Communicatiegegevens

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens zonder voorafgaande toestemming van u, tenzij dit vanuit de wet moet.

Uw rechten

  • Recht van inzage: uw gegevens bij ons opvragen.
  • Recht van correctie: uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
  • Recht van beperking: het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.
  • Recht van verwijdering: uw gegevens laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben of om ons aan een wet te houden.
  • Recht op overdraagbaarheid: uw gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
  • Recht van bezwaar: bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Grieneko treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

Links naar andere websites

De website van Grieneko kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Grieneko. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Grieneko raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Grieneko wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact op nemen met: rvgiessen@kpnmail.nl

Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe lang bewaart Grieneko uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Het kan voorkomen dat wij vanuit de wet verplicht zijn om sommige gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. We gebruiken hiervoor de wettelijke bewaartermijn.